Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 959/ 2020г.
09/18/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Елтрейд“ ООД, с ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“ на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 206 на Общински съвет - гр. Септември, взето с Протокол № 12 на редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г, по което е образувано адм.д. №959/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: