Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 314/ 2020г.
03/12/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от фондация „Гринберг“ с която се оспорва Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Брацигово, приета с Решение № 328 по Протокол № 22 от 30.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Брацигово, по което е образувано адм.д. №314/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: