Върховен административен съд

Втора колегия
Седмо отделение
Адм. д. № 7771/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Михаил Кожарев - прокурор при Върховна административна прокуратура на Наредба № 28/20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от министъра на здравеопазването /обн. ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г.; изм. с решение № 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС на РБ - бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от 10.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 29.07.2011 г., изм., бр. 43 от 08.06.2012 г., изм. и доп., бр. 34 от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г., бр. 25 от 24.03.2017 г., в сила от 29.04.2017 г., изм., бр. 41 от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г./, по което е образувано адм.д. №7771/2019г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: