Административен съд - КърджалиАдм. д. № 152/ 2019г.
08/07/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кърджали, на основание чл.188 във вр. с чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс”- гр.Пловдив на разпоредбите на чл.57,т.19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино-в частта, предвиждаща заплащане на такса за предоставяне на обществена информация по електронен път - размер на 1.00лев за 1 МВ, приета с Решение №441 по Протокол №28 от 17.10.2018г. на Общински съвет – Ардино, по което е образувано адм.д. №152/2019г. по описа на Административен съд - Кърджали.
СЕКРЕТАР: