Административен съд - ТърговищеАдм. д. № 181/ 2019г.
08/13/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Търговище, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто” ЕООД гр.София на чл. 26 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Опака, в частта относно въведено изискване/ограничение/ за притежаване на съответно разрешение по чл.35 ЗУО за извършване на дейности по събиране на ИУМПС, по което е образувано адм.д. №181/2019г. по описа на Административен съд - Търговище.
СЕКРЕТАР: