Административен съд – ЯмболАдм. д. № 173/ 2020г.
08/05/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Ямбол на разпоредбите на: чл.31 и чл.34 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Тунджа“, по което е образувано адм.д. №173/2020г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: