Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 398/ 2019г.
07/15/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Районна прокуратура Павликени на разпоредбите на чл. 13, ал. 1 в частта относно думите „причиняващи шум“ и „и в близост до тях“; чл. 13, ал. 2 в частта относно думите „стопански и“; изцяло разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Сухиндол, приета с Решение № 312 по Протокол № 43 от 30.01.2019г. на Общински съвет Сухиндол поради липсата на компетентност да приема правила за поведени, свързани с шума, предизвикан от дейности извън предметния обхват на чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда – домашни дейности и шум от съседи в жилищни сгради, по което е образувано адм.д. №398/2019г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: