Административен съд - СилистраАдм. д. № 165/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на разпоредбите на чл. 28, ал. 9 в частта „[...] събиране, транспортиране [...]“, чл. 98, ал. 2, т. 1 – 5, ал. 4 – 7 и чл. 123, ал. 2 – 3 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра, по което е образувано адм.д. №165/2019г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: