Административен съд - София-градАдм. д. № 4986/ 2019г.
07/15/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл.188 вр. чл.181, ал-.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Софийска градска прокуратура на разпоредбата на 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, която разпоредба конкретно е приета с Решение № 510 на Столичния общински съвет по протокол № 58/26.07.2018г., отстранена техническа грешка с Решение № 641 по протокол №59/13.09.2018г., последно изменена и допълнена с Решение № 69 по протокол 70/14.02.2019г. в сила от 18.03.2019г. на Столичен общински съвет. , по което е образувано адм.д. №4986/2019г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: