Административен съд - София-областАдм. д. № 937/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Своге, приета с Решение 40 по протокол № 5/11.04.2014 г. на Общински съвет – Своге, по което е образувано адм.д. №937/2019г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: