Административен съд - БлагоевградАдм. д. № 217/ 2020г.
03/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Благоевград на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета с Решение № 403 по Протокол № 21/16.02.2005 г. на Общински съвет – Банско, по което е образувано адм.д. №217/2020г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: