Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2031/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД срещу чл. 32, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Садово, по което е образувано адм.д. №2031/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: