Административен съд – ЯмболАдм. д. № 275/ 2019г.
07/17/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на разпоредбите на: чл.3а, ал.1, чл.3а, ал.2, чл.15а, ал.1, чл.15а, ал.2, чл.21, ал.2, чл.21, ал.8, чл.21а и чл.21б, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Болярово, по което е образувано адм.д. №275/2019г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: