Административен съд - ХасковоАдм. д. № 671/ 2020г.
08/19/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на разпоредбата на чл.48, ал.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово , по което е образувано адм.д. №671/2020г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: