Административен съд - Велико Търново


Адм. д. № 270/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Ив. Г. Ц. с която се оспорва Заповед № РД-11-ВТ-19/26.03.2020г., издадена от Директора на Областно пътно управление гр. Велико Търново, с искане за отмяната й като незаконосъобразна, по което е образувано адм.д. №270/2020г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: