Административен съд – ГабровоАдм. д. № 36/ 2020г.
03/11/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура – Габрово на актуалните редакции на чл. 24, ал. 1; чл. 40, ал. 4; чл. 48, ал. 2, т. 5; чл. 49, ал. 1, 2 и 6; чл. 51, ал. 1, 2, 3 и 5; чл. 52, ал. 4 и чл. 59, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново, приета с Решение № 34 от 28.01.2008 година на Общински съвет – Дряново, по което е образувано адм.д. №36/2020г. по описа на Административен съд – Габрово.
СЕКРЕТАР: