Административен съд - Бургас


Адм. д. № 1691/ 2019г.
08/09/2019г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Бургас, на основание чл.188 във вр. с 4/1.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от „Спортелит" ЕАД, гр.Бургас с която се оспорва 4л. 17а, ал.2 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията Община Поморие, приета с решение № 426 на Общински съвет Поморие, по протокол № 3 от 05.03.20озг.( изм. с решение №25/22.12.гонг. на Общински съвет Поморие), по което е образувано адм.д. №1691/2019г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: