Административен съд - ПлевенАдм. д. № 424/ 2020г.
08/03/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен на нормата на чл. 44, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци и такси, на територията на Община Долни Дъбник, на Общински съвет –Долни Дъбник, по което е образувано адм.д. №424/2020г. по описа на Административен съд - Плевен.
СЕКРЕТАР: