Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 350/ 2020г.
08/06/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“ с която се оспорва Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сърница, приета с Решение № 32, по Протокол № 7 от 28.07.2015 г. на Общински съвет – Сърница, по което е образувано адм.д. №350/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: