Административен съд - София-областАдм. д. № 920/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура София на Наредбата за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Самоков, по което е образувано адм.д. №920/2019г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: