Административен съд - ВарнаАдм. д. № 2202/ 2019г.
08/09/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Варна на разпоредбите на чл. 2, чл. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 10, ал. 1 в частта „разрешението за прокопаване по чл. 2 или в предписанието по чл. 3 от Наредбата“, ал. 4-8 и ал. 10-11, чл. 21, т. 1 в частта „разрешение/предписание по чл. 2 и чл. 3 от Наредбата“ и чл. 22 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура, приета от Общински съвет – Варна с Решение І 2339-8(42)/05,06.08.2015 г. , по което е образувано адм.д. №2202/2019г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: