Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2181/ 2019г.
08/06/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив на чл. 16, ал. 2, т. 1-4; чл. 16, ал. 3 и ал. 4; чл. 16, ал. 5 и ал. 6; чл. 34 ал. 1 и чл. 56 ал. 8; чл. 78, ал. 2, пр. 1 и ал. 3, пр. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Съединение, по което е образувано адм.д. №2181/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: