Административен съд - КюстендилАдм. д. № 88/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кюстендил, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Кюстендил на разпоредбите на чл.11, чл.40, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.6, чл.43, чл.44, ал.1 и чл.50, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера и администриране на местните данъци на територията на община Бобошево, приети с решение №29 по Протокол №4/30.01.2012г. и решение №421 по Протокол №40/30.12.2013г. на ОбС - Бобошево, по което е образувано адм.д. №88/2020г. по описа на Административен съд - Кюстендил.
СЕКРЕТАР: