Административен съд - София-градАдм. д. № 5928/ 2020г.
09/11/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181, aл. 1 и 2 от АПК, вр. чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Г.Бр.Бр. на чл. 54, ал.1, т.4, ал. 2, т.1,2,3,5,6,7,10 и ал. 5 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета от Столичен общински съвет, по което е образувано адм.д. №5928/2020г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: