Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2184/ 2019г.
08/06/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив на чл. 11, ал. 8; чл. 26, ал. 2; чл. 26, ал. 4; чл. 27, ал. 1 и чл. 23 ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив, по което е образувано адм.д. №2184/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: