Административен съд - БургасАдм. д. № 1732/ 2019г.
08/08/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура-Бургас на Наредба за управление на Отпадъците на територията на Община Камено, приета с решение №29/30.01.2014г. на общински съвет Камено в цялост, както и срещу чл.23, ал.2, ал.З, ал.4, ал.5 и ал.6, чл.36, ал.1, в частта относно „събиране“ и „транспортиране“, чл.36, ал.2, чл.38, ал.1 в частта относно „събиране“ и „транспортиране“,чл.38, ал.2, чл.39, ал.2, чл.43, ал.1 в частта относно „събиране“ , чл.43, ал.2, чл.45, ал.1 в частта относно „събиране“ , чл.47, ал.1, в частта относно „събиране“ и „транспортиране“, чл.47, ал., чл.49, ал.8 в частта относно „събиране и транспортиране“ , чл.85, ал.20, пр.1 и ал.21, пр.1 и чл.95, ал.2 от същата Наредба, по което е образувано адм.д. №1732/2019г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: