Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 766/ 2019г.
08/07/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни- домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Община Септември и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки, приета с решение № 189/25.06.2012г. на общински съвет Септември, по което е образувано адм.д. №766/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: