Административен съд - Велико Търново


Адм. д. № 519/ 2020г.
09/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Ваня Александрова – прокурор при Районна прокуратура – Свищов с която се оспорва разпоредбата на чл. 22, ал. 10, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 710/30.11.2017 г. на Общински съвет гр. Свищов по Протокол № 46/30.11.2017 г., с искане за обявяването й за нищожна или отмяната й като незаконосъобразна, по което е образувано адм.д. №519/2020г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: