Административен съд - БлагоевградАдм. д. № 608/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура - Благоевград на чл. 5 от Наредба № 1 на Общински съвет – Кресна, приета с Решение № 189 по Протокол № 11/15.07.2004 г. на Общински съвет – Кресна, по което е образувано адм.д. №608/2019г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: