Административен съд - Враца


Адм. д. № 112/ 2020г.
03/17/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Враца, на основание чл.188 вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Кмета на Община Криводол с която се оспорва РЕШЕНИЕ №61 от протокол №6/04.02.2020г. на Общински съвет Криводол за приемане на бюджета на Община Криводол за 2020г., по което е образувано адм.д. №112/2020г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: