Административен съд - СмолянАдм. д. № 296/ 2019г.
07/15/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Смолян, на основание чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян на разпоредбите на чл. 9 в частта относно "....събиране....транспортиране..."; чл. 35, ал.1 и чл. 49, ал.1 в частта относно "...събиране"; чл. 40, ал.1 и чл. 45, ал.1 в частта относно "...събиране...транспортиране..." и чл. 78 от Наредба № 5 за управление на отпадъците на територията на община Златоград, приета с решение №Е 1059 по протокол №71/26.05.2015г. на Общински съвет-Златоград, по което е образувано адм.д. №296/2019г. по описа на Административен съд - Смолян.
СЕКРЕТАР: