Административен съд - София-областАдм. д. № 239/ 2020г.
03/10/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл.188 във връзка с чл. 181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура - София на Наредба № 3 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Правец, приета с решение № 320 от 06.07.2012г. по протокол № 8 от заседание на Общински съвет Правец, по което е образувано адм.д. №239/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: