Административен съд – ШуменАдм. д. № 350/ 2019г.
08/14/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Шумен, на основание чл 181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен на срещу чл.13 ал.18; чл.29 ал.2 т.1-5; чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредба за управление на отпадъците в Община Върбица, приета с Решение №4 по Протокол №6/02.03.2016 г., приета от Общински съвет – Върбица, по което е образувано адм.д. №350/2019г. по описа на Административен съд – Шумен.
СЕКРЕТАР: