Административен съд - Пловдив


Адм. д. № 2223/ 2020г.
09/24/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Р.Д.Петрофф ЕООД, с която се оспорва Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община „Родопи“ – Пловдив, прието с Решение №18, взето с Протокол №5/17.12.2003г. на Общински съвет „Родопи“ в частта на чл.10,ал.11,т.3, по което е образувано адм.д. №2223/2020г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: