Административен съд - София-областАдм. д. № 478/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл.188 във връзка с чл. 181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Софийска окръжна прокуратура на чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Костинброд, които разпоредби са приети с Решение №30 от 27.12.2011 г. на Общински съвет Костинброд, по което е образувано адм.д. №478/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: