Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 401/ 2020г.
05/14/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик, приета с решение № 19 от 28.02.2008 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 4, по което е образувано адм.д. №401/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: