Административен съд - ХасковоАдм. д. № 904/ 2019г.
03/16/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на Област Хасково на чл.35, ал.1, и Раздел II „Административни нарушения и наказания“ на Глава 12 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Симеоновград, по което е образувано адм.д. №904/2019г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: