Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 221/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура - град Велико Търново на разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета с решение №42 по протокол №5 от 31.01.2008 г., изменяна и допълвана, в частта и, касаеща прилагането на т.12 и т.13 на Приложение №4 към Глава втора, Раздел VI от ЗМДТ, от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета с решение №42 по протокол №5 от 31.01.2008 г., по което е образувано адм.д. №221/2020г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: