Административен съд - Стара ЗагораАдм. д. № 126/ 2020г.
03/09/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Стара Загора, на основание чл.181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора на разпоредбите на чл.32, ал.4; чл.41, ал.8 в частта „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ и ал.9 в частта „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“, чл.52, ал.1, т.4 в частта „т.12 и т.13“ и чл.63, ал.2 в частта „НВДТПП=ПГДТППхБМ/12, където НВДТППП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметровия превоз на пътници за текущата година; ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметрови превоз на пътници за текущата година“; БМ е броят на месеците от текущата година, следваща превоза на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево, приета с Решение №84/28.02.2008 год. на Общински съвет Раднево, по което е образувано адм.д. №126/2020г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
СЕКРЕТАР: