Административен съд - София-градАдм. д. № 6554/ 2020г.
09/08/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол Хебър – Пазарджик“ на Решение на Управителния съвет на Сдружение „Българска федерация по волейбол“ за прекратяване и обявяване на шампиони в провежданите от сдружението първенства за сезон 2019 г.- 2020 г., по което е образувано адм.д. №6554/2020г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: