Административен съд - СливенАдм. д. № 261/ 2019г.
08/05/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Сливен, на основание чл. 181 ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен на разпоредбите на: чл. 26, ал. 1 в частите „събиране“ и „транспортиране“; чл. 28, ал. 1 в частта „събиране“; чл. 35 и чл. 36 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Твърдица, приета с Решение № 336 от 29.07.2013 г. на Общински съвет – Твърдица, по което е образувано адм.д. №261/2019г. по описа на Административен съд - Сливен.
СЕКРЕТАР: