Административен съд – ГабровоАдм. д. № 184/ 2019г.
08/14/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Габрово, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Районна прокуратура Габрово на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна, приета от Общински съвет – Трявна с Решение № 39 от 25.03.2010г., като се иска отмяната й като незаконосъобразна, по което е образувано адм.д. №184/2019г. по описа на Административен съд – Габрово.
СЕКРЕТАР: