Административен съд - КюстендилАдм. д. № 112/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил на Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Бобов дол (приета с Решение № 38/26.04.2007 г. на Общински съвет (ОбС) Бобов дол, изменена с Решение № 143/24.10.2012 г. на ОбС Бобов дол, изменена и допълнена с Решение № 4/31.01.2018 г. на ОбС Бобов дол), по което е образувано адм.д. №112/2020г. по описа на Административен съд - Кюстендил.
СЕКРЕТАР: