Административен съд - Русе


Адм. д. № 476/ 2020г.
09/14/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Русе, на основание чл. 188, вр. чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Ст. Ц. Ст. с която се оспорва разпоредбите на чл.8а, ал.1, в частта й по отношение на думите „в срок до 31 октомври“, и чл.21, ал.5, в частта й по отношение на думите „до 31 октомври“, от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, по което е образувано адм.д. №476/2020г. по описа на Административен съд - Русе.
СЕКРЕТАР: