Административен съд - БлагоевградАдм. д. № 759/ 2019г.
08/14/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура - Благоевград на чл. 7, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Белица, по което е образувано адм.д. №759/2019г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: