Административен съд - София-градАдм. д. № 11812/ 2019г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, вр. чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от М. В. П. на точка 1.10 от раздел III на Приложение № 8 към Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, по което е образувано адм.д. №11812/2019г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: