Административен съд - ПловдивАдм. д. № 626/ 2020г.
03/13/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура - Пловдив на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Сопот, приета с Решение № 152, взето с Протокол № 24 от 25.11.2004 година на Общински съвет – Сопот, по което е образувано адм.д. №626/2020г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: