Административен съд - София-областАдм. д. № 873/ 2020г.
09/14/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура София на Наредба за регистрацията, стопанисването и контрола на кучета в Община Мирково, приета с решение № 116 по протокол № 8 от 27.05.2020г. на ОбС – Мирково и алтернативно против разпоредбите на чл. 2, чл. 12 ал. 15 и ал. 16, чл. 13 ал. 1 и ал. 7 и чл. 18 от посочената Наредба, по което е образувано адм.д. №873/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: