Административен съд - ПловдивАдм. д. № 1991/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура гр. Пловдив на чл. 16, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 в частта „като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана“ и ал. 6, чл. 34, ал. 1 в частта относно „…събиране … транспортиране …“, чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за управление на битови отпадъци, опасни отпадъци от бита и масово разпространени отпадъци на Община Родопи, област Пловдив, по което е образувано адм.д. №1991/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: