Административен съд - София-областАдм. д. № 955/ 2020г.
09/16/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК, чл. 192 от АПК, чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, чл. 196 от АПК във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 от АПК и чл. 163 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет - Долна баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администраци, по което е образувано адм.д. №955/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: